Informacja dla rodziców

Prudnik, dn ……………………

 

 

Sz. Pan/Pani  ………………………………….

Adres: ………………………………………..………

…………………………………….………….

 

 

Informacja o sposobie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

Na podstawie § 23 ust.2 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. (wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.), informuję o powołaniu zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia ………………………………………………………………………………………………………………………..…………. zgodnie z decyzją nr ……………z dnia …………………… oraz ustalam następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:                        zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godz. w tygodniu w okresie od ………………..….do ……………………….……

             Informuję również, że zgodnie z §3 powyższego rozporządzenia  korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 ………………………

Data i podpis dyrektora

Pouczenie:

  1. Ewentualną rezygnację z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.